Home‎ > ‎

CD40-TDDD

Xem kết quả điểm dự thảo và phản hòi thông tin từ Tuần 32- 33 .
Thông tin điểm :
Dự thảo 3/5/2017 -> Sinh viên phản hồi đến 10/5 .
Điểm Học phần chính thức : 11/5/2017 .

Ĉ
Thai Do Manh,
May 8, 2017, 8:11 PM
Ĉ
Thai Do Manh,
May 5, 2017, 12:33 AM
Ĉ
Thai Do Manh,
May 5, 2017, 12:33 AM
Ĉ
Thai Do Manh,
May 5, 2017, 12:33 AM
Ĉ
Thai Do Manh,
May 5, 2017, 12:33 AM
Comments