Home‎ > ‎

DH10-Đongdien

Sinh viên ĐH 10 bắt đầu học từ Tuần 10 ( 6/11-2017 ) đến Tuần 17(25/12/2017)

Đã có điểm Dự thảo .... Sinh viên các lớp xem và phản hồi nếu phát hiện sai sót của Giáo viên trước ngày 26/1/2018 . 
Các sinh viên có thắc mắc về điểm xem phần cập nhật
ĉ
Thai Do Manh,
Nov 7, 2017, 2:45 AM
Ĉ
Thai Do Manh,
Nov 7, 2017, 2:49 AM
Comments