Home‎ > ‎

TD DongdienK2 VHVL


Nộp bài tập cá nhân ( in - đóng tập và gửi Mail ) vào ngày 28/1/2018 . 
Trước khi vào thi Thực hành .


Ć
1.Chuan bi40.mp3
(5783k)
Thai Do Manh,
Jan 21, 2018, 6:09 PM
Ć
2.HK HKPD 3p.mp3
(2755k)
Thai Do Manh,
Jan 21, 2018, 6:09 PM
Ć
3.Khat vong tuoi tre 2 phut.mp3
(2018k)
Thai Do Manh,
Jan 21, 2018, 6:09 PM
Ć
4.Viet Nam Que Huong Toi 4p.mp3
(3754k)
Thai Do Manh,
Jan 21, 2018, 6:09 PM
Ć
5.nhu co bac1p45.mp3
(1629k)
Thai Do Manh,
Jan 21, 2018, 6:09 PM
Ć
CTminhoa.mp3
(10764k)
Thai Do Manh,
Jan 21, 2018, 6:10 PM
ĉ
Thai Do Manh,
Jan 21, 2018, 6:05 PM
Ĉ
Thai Do Manh,
Jan 21, 2018, 6:05 PM
Comments