Điểm TDDD

Điểm Thể dục Đồng diễn các khóa .
                 Điểm tạm : Sinh viên xem điểm và phản hồi những sai sót tới địa chỉ mail : thaimd.upes.edu.vn .( trong vòng 1 tuần )
                 Điểm CT   : Là điểm số Giáo viên gửi lên phòng đào tạo ( không chỉnh sửa )


Ĉ
Thai Do Manh,
Mar 18, 2012, 8:27 PM
Comments