THTM CD39

Sinh viên CD39 cần tải về những văn bản sau :
1. Hướng dẫn gửi bài tập
2. Mẫu 5 động tác ( Để chuẩn bị phần lên lớp )
3. Tham khảo Chỉ số cơ thể  .
4. Các file nhạc tập luyện
Ć
1 dem 1.mp3
(5087k)
Thai Do Manh,
Jan 5, 2015, 9:02 AM
Ć
10.Dem 28L8nhip.mp3
(2406k)
Thai Do Manh,
Jan 5, 2015, 9:06 AM
Ć
11.Jingobell 2p.mp3
(2786k)
Thai Do Manh,
Jan 5, 2015, 9:07 AM
Ć
12.Nhac dem nhanh.mp3
(3392k)
Thai Do Manh,
Jan 5, 2015, 9:07 AM
Ć
2 dem 2.mp3
(5463k)
Thai Do Manh,
Jan 5, 2015, 9:03 AM
Ć
3 dem 3.mp3
(5298k)
Thai Do Manh,
Jan 5, 2015, 9:03 AM
Ć
4.Den voi con nguoi Viet Nam 3 phut.mp3
(4299k)
Thai Do Manh,
Jan 5, 2015, 9:04 AM
Ć
5.bethoven.mp3
(3827k)
Thai Do Manh,
Jan 5, 2015, 9:04 AM
Ć
6.Tap 1.mp3
(3393k)
Thai Do Manh,
Jan 5, 2015, 9:05 AM
Ć
7.Tap 2 nhanh.mp3
(3322k)
Thai Do Manh,
Jan 5, 2015, 9:05 AM
Ć
7.Tap CD36 AG.mp3
(2215k)
Thai Do Manh,
Jan 5, 2015, 9:06 AM
Ć
9.Dem 28L8nhip nhanh.mp3
(2288k)
Thai Do Manh,
Jan 5, 2015, 9:06 AM
ĉ
Thai Do Manh,
Jan 5, 2015, 8:59 AM
Ĉ
Thai Do Manh,
Jan 5, 2015, 8:50 AM
Ĉ
Thai Do Manh,
Jan 5, 2015, 9:00 AM
Comments